GAsu’, gudAsu’ , GAts’

GAsu’, gudAsu’ , GAts’
Dry smoked Salmon